Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van onze site www.bsk-wehl.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van onze website.

Op de webpagina’s van onze site bsk-wehl.nl bevinden zich links naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar pagina’s van bsk-wehl.nl is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van onze site niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat wij toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: http://www.bsk-wehl.nl, met als officiële beschrijving BSK- Wehl.

Op de inhoud van de webpagina’s van onze site en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan BSK-Wehl. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van BSK-Wehl.